Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan onder:
1. Flexxmarketing B.V.: Flexxmarketing B.V. gevestigd aan de Kering 2 – 0003 te Nunspeet met postcode 8072 TD, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83980830.
2. Opdrachtgever: degene die gebruik maakt van de diensten van Flexxmarketing B.V., aan Flexxmarketing B.V. werkzaamheden opdraagt of Flexxmarketing B.V. verzoekt tot het maken van een offerte.

Artikel 2. Algemeen

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan onder:
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Flexxmarketing en de opdrachtgever waarop Flexxmarketing deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Flexxmarketing, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Flexxmarketing en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5. Gedurende de overeenkomst heeft Flexxmarketing het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen mits geïnformeerd aan de opdrachtgever.

Artikel 3. Overeenkomst, offerte en prijzen

1. De door Flexxmarketing gemaakte offertes of aangegeven prijzen zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Flexxmarketing opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Flexxmarketing haar aanbieding baseert.
3. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden Flexxmarketing alleen, indien deze door Flexxmarketing schriftelijk zijn bevestigd.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven
5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties, offertes, emailberichten en overeenkomsten binden Flexxmarketing niet.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten
7. Indien Flexxmarketing op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Flexxmarketing namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Flexxmarketing zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Flexxmarketing de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Flexxmarketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van Flexxmarketing.
3. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Flexxmarketing dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Flexxmarketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Flexxmarketing kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht

1. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Flexxmarketing tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan Flexxmarketing door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Flexxmarketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of via de email heeft goedgekeurd.
3. Indien door Flexxmarketing of door Flexxmarketing ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4. De opdrachtgever vrijwaart Flexxmarketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
5. De opdrachtgever is gehouden Flexxmarketing onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 7. (Op)levering en termijnen

1. Een door Flexxmarketing opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft slechts een indicatieve strekking en is geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Flexxmarketing is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde, redelijke termijn uitblijft.
2. Ingeval Flexxmarketing (onderdelen/gedeelten van) het werk naar de opdrachtgever op welke wijze dan ook verzendt, mede begrepen – maar niet beperkt tot – toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van opdrachtgever.
3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Flexxmarketing zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 8. Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Flexxmarketing. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekeningof modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, het CMS en de ontwikkelde code alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Flexxmarketing of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Flexxmarketing te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Flexxmarketing in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4. De in het kader van de opdracht door Flexxmarketing tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films, concept ontwerpen, logo’s, huisstijlen, dvd’s, en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Flexxmarketing ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 10. Gebruik en licentie

1. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Flexxmarketing veranderingen in ontwerpen of programmatuur, aan te (laten) brengen.
4. Flexxmarketing heeft de vrijheid om ontwerpen te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 11. Facturatie en betaling

1. Flexxmarketing is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 (30) dagen na factuurdatum, op een door Flexxmarketing aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van 30 (30) dagen na de factuurdatum verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Flexxmarketing maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00. Indien de werkelijk door Flexxmarketing gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5. De opdrachtgever verricht de aan Flexxmarketing verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Flexxmarketing heeft verstrekt.
6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Flexxmarketing en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Flexxmarketing onmiddellijk opeisbaar.
8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Opzegging en ontbinding overeenkomst

1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
2. Indien de overeenkomst door Flexxmarketing wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Flexxmarketing redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
3. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal ten minste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Flexxmarketing op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 50% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
4. Zowel Flexxmarketing als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.
5. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 13. Garanties en vrijwaringen

1. Flexxmarketing garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Flexxmarketing zal de opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verleent Flexxmarketing verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten of goederen.
2. De opdrachtgever vrijwaart Flexxmarketing voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

1. Flexxmarketing kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven. b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Flexxmarketing is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken en uitgewerkte ontwerpen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart Flexxmarketing tegen alle aanspraken ter zake.
3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Flexxmarketing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies, tenzij anders overeengekomen.
4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Flexxmarketing niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
5. Flexxmarketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn website niet in strijd met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden schendt.
6. Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Flexxmarketing opgeleverde, sluit Flexxmarketing iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
7. Flexxmarketing kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de opdrachtgever toegepaste inlogcodes. Flexxmarketing is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt.
8. Flexxmarketing garandeert niet dat de website of het CMS te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Flexxmarketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gederfde inkomsten die het gevolg zijn van het tijdelijk niet of niet volledig functioneren van de website en/of het CMS of van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website en/of het CMS, tenzij het niet functioneren of de niet beschikbaarheid van de website en/of het CMS door toedoen van Flexxmarketing onredelijk lang is.
9. Flexxmarketing is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.
10. Flexxmarketing is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
11. Iedere aansprakelijkheid van Flexxmarketing voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
12. Indien Flexxmarketing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Flexxmarketing beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Flexxmarketing gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).
13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Flexxmarketing of zijn ondergeschikten. 1
14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Flexxmarketing in verband met het verrichten van werkzaamheden door Flexxmarketing, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 1. Flexxmarketing kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven. b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Flexxmarketing is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken en uitgewerkte ontwerpen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart Flexxmarketing tegen alle aanspraken ter zake.
3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Flexxmarketing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies, tenzij anders overeengekomen.
4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Flexxmarketing niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
5. Flexxmarketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn website niet in strijd met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden schendt.
6. Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Flexxmarketing opgeleverde, sluit Flexxmarketing iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
7. Flexxmarketing kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de opdrachtgever toegepaste inlogcodes. Flexxmarketing is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt.
8. Flexxmarketing garandeert niet dat de website of het CMS te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Flexxmarketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gederfde inkomsten die het gevolg zijn van het tijdelijk niet of niet volledig functioneren van de website en/of het CMS of van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website en/of het CMS, tenzij het niet functioneren of de niet beschikbaarheid van de website en/of het CMS door toedoen van Flexxmarketing onredelijk lang is.
9. Flexxmarketing is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.
10. Flexxmarketing is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
11. Iedere aansprakelijkheid van Flexxmarketing voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
12. Indien Flexxmarketing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Flexxmarketing beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Flexxmarketing gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).
13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Flexxmarketing of zijn ondergeschikten. 1
14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Flexxmarketing in verband met het verrichten van werkzaamheden door Flexxmarketing, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15. Bewaarplicht

1. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Flexxmarketing niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
2. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Flexxmarketing jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats

1. Flexxmarketing behoudt het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen zeven (7) dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
4. Deze voorwaarden kunnen worden ingezien, gedownload en opgeslagen via onze website https://flexxmarketing.nl. Van toepassing is steeds de laatst online geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

Artikel 17. Overdracht van rechten en plichten

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Flexxmarketing gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

Artikel 18. Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op de overeenkomst tussen Flexxmarketing en de opdrachtgever gesloten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten die een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van Flexxmarketing tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.